Photogallerie

16.02.2019 1 Rees vun eisen Welpen mam Zuch

Aujourd'hui quelques de nos jeunes chiens ont fait le premier voyage en train de leur vie de chiot! - Haut hunn e puer vun eise Welpen fir d'éischt an hierem Muppe - Liewen eng Rees mam Zuch gemaach!